aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa wiki NL

HANDLEIDING

LEGENDA

VIDEO'S

FAQ

VERHAALLIJN

CONTACT

TECH TREE

WIKI

WIKI

gebouwen
Ngane eenheden
velden
Okiteng eenheden
Assura eenheden
erectus
Ikari eenheden
gebouwen
Bestuurscentrum

Het bestuurscentrum is min of meer het hart van de stad of het dorp. Alle beschikbare inwoners kunnen hier een taak krijgen. Zodra er één of meerdere huizen gebouwd zijn, is de extra bevolking automatisch beschikbaar om taken uit te voeren. Dit kan zijn op het gebied van voedselvoorziening, productie of bouw. Ook de omvang van het leger wordt hier bepaald. De taken van de bevolking kunnen via het bestuurscentrum altijd worden gewijzigd. Een deel van de bevolking wordt toegewezen aan de verschillende gebouwen. Dit zijn de vaste krachten om het werk in de gebouwen uit te voeren en dit kan niet worden gewijzigd.

In het bestuurscentrum van het dorp wordt ook de in het dorp gegenereerde belastinginkomsten (zilver) bewaard. Het zilver kan nog niet worden gebruikt. Zodra het zilver naar de stad is getransporteerd, kan het veilig worden opgeborgen in de schatkamer.

huizen

Zowel in de stad als in het dorp staan huizen. Hier woont de bevolking. Om de bevolking te laten groeien, moet er eerst een huizenblok gebouwd of geüpgrade worden. Zodra er een voedseloverschot van minimaal 50 voedsel per uur is, kan er een extra huizenblok worden gebouwd. Zodra het blok klaar is, komt er 50 nieuwe bevolking beschikbaar voor taken in het bestuurscentrum. Het aantal huizen dat in de stad of in het dorp gebouwd kan worden, is afhankelijk van de voedselproductie in de betreffende nederzetting, alsmede van het niveau van het stadspaleis.

Transportcentrum

Het transportcentrum zorgt voor de logistiek tussen dorp en stad. Alle grondstoffen, voedsel en belastinginkomsten die in een dorp worden gegenereerd, kunnen naar de stad worden vervoerd. Daar kunnen deze grondstoffen vervolgens worden gebruikt voor bouwprojecten, het uitrusten van een leger en nog veel meer. De grondstoffen zijn in de stad veel veiliger opgeborgen dan in een dorp, zeker als de stad een stadsmuur heeft. Door het transportcentrum te upgraden kun je meer goederen tegelijkertijd vervoeren.  Het transportcentrum kun je handmatig of geautomatiseerd laten werken. Met de auto-transport functie kun je een bepaalde hoeveelheid goederen per uur laten vervoeren.

 

Stadspaleis

Het stadspaleis is één van de meest prestigieuze en misschien ook wel het rijkst versierde gebouw van de stad. Dat is ook logisch, aangezien de burgemeester en zijn staf in het stadspaleis zetelen. Gezien het feit dat de burgemeester aan het hoofd van alle civiele stedelijke gebouwen staat, en daardoor alles aanstuurt met zijn staf, is het niveau van het stadspaleis bepalend voor de maximale hoeveelheid bevolking die een stad met zijn bijbehorende dorpen kan herbergen. Hoe hoger het niveau van het stadspaleis, hoe groter de bevolking van de stad en de bijbehorende dorpen uiteindelijk kan worden.

Pakhuis

Het pakhuis heeft, kortgezegd, maar één functie en dat is het opslaan van grondstoffen en bouwmaterialen. Zowel hout als planken, stenen en ijzer worden hier opgeslagen, klaar voor gebruik. Je kunt de opslagruimte in het pakhuis verhogen door deze te upgraden, zo eenvoudig is het.

Voedselopslag

Eén van de meest ingenieuze gebouwen binnen Erectus is de voedselopslag. In een tijd dat er geen koelkasten, diepvriezers en airconditioning voorhanden zijn, is het knap ingewikkeld om voedsel langer houdbaar te krijgen. De voedselopslag is dusdanig geconstrueerd dat dit ook zonder de moderne hulpmiddelen mogelijk was. Naarmate de voedselproductie gevarieerder wordt, met vlees en groente, wordt ook de voedselopslag steeds geavanceerder. Let er wel op dat een goed werkende voedselopslag een behoorlijk arbeidsintensief karwei is, aangezien de voedselopslag erg vaak moet worden schoongemaakt.

Handelscentrum

Het handelscentrum is een belangrijk economisch gebouw. In Erectus heb je nooit genoeg bouwmaterialen van de ene soort, terwijl er van de andere soort vaak een overschot aanwezig is. Dit kan ondervangen worden door de bevolking andere taken te geven, maar ook door met andere spelers te handelen. Er kan op basis van ruilhandel worden gehandeld, maar er kan ook met zilver worden betaald. Bovendien kan het handelscentrum worden gebruikt om andere spelers te  ondersteunen, bijvoorbeeld wanneer er bij een bevriende speler een voedseltekort dreigt. Hoe hoger het niveau van het handelscentrum, hoe meer grondstoffen er ineens verhandeld kunnen worden.

Schatkamer

De schatkamer is een erg belangrijk gebouw binnen de stad. De gevonden items worden hier opgeslagen en kunnen vanuit de schatkamer worden ingezet. Het niveau van je schatkamer bepaalt welke van je steden de hoofdstad is, dit wordt automatisch bepaald. De stad met een schatkamer van het hoogste niveau is automatisch de hoofdstad. Dit kan maximaal 4 keer gewijzigd worden, een tweede schatkamer van niveau 5 verandert daar dan niets meer aan. Met een schatkamer van niveau 1 kun je maximaal 4 steden bouwen. Dit wordt telkens met twee verhoogd bij elke upgrade. Met een schatkamer van niveau 5 is het aantal te stichten steden ongelimiteerd.

Brug

Doordat er snel en gemakkelijk van de ene oever naar de andere oever kan worden verplaatst, is de brug een belangrijke sleutel tot economische groei in de stad. Dit vertaalt zich in extra zilveropbrengst doordat er tol wordt geheven bij de brug. Hoe hoger het niveau van de brug, hoe meer transport er over de brug kan plaatsvinden en hoe meer tolinkomsten de brug zal genereren. Wel is het zo dat de brug lastig te bouwen is, er is veel menskracht en materieel voor nodig.

Bibliotheek

De bibliotheek is een opslagplaats van kennis en oude geschriften. De geleerden ontmoetten elkaar hier om te filosoferen en om te studeren. De bibliotheek is dan ook een broeinest van kennisontwikkeling in de stad, onmisbaar voor de verdere ontwikkeling en groei van zowel stad als rijk.

De opgedane kennis is beschikbaar binnen je gehele rijk. Een nieuwe stad hoeft dus niet dezelfde dingen opnieuw te leren. Wel is er een bibliotheek in elke volgende stad nodig om de opgedane kennis over te dragen aan de bevolking in de nieuwe stad.

Universiteit

De universiteit is de kroon op de kennisontwikkeling in Erectus. De knapste koppen van de stad zitten hier bijeen om de meest complexe vraagstukken te analyseren. Kennisontwikkeling in de universiteit duurt erg lang en is extreem kostbaar. Toch is het voor de groei van het rijk onmisbaar en investering in kennis loont zich altijd. De opgedane kennis is beschikbaar binnen je gehele rijk. Een nieuwe stad hoeft dus niet dezelfde dingen opnieuw te leren. Wel is er een universiteit in elke volgende stad nodig om de opgedane kennis over te dragen aan de bevolking in de nieuwe stad.

Kazerne

De kazerne is het belangrijkste militaire gebouw in de stad. Het niveau van de kazerne bepaalt hoeveel troepen er in de stad aanwezig kunnen zijn. Met een upgrade kunnen er meer troepen gehuisvest worden. De troepen worden in de kazerne getraind, voorzien van uitrusting, versterkt en zonodig weer aangevuld. Via het bestuurscentrum kan er nieuwe bevolking aan de kazerne worden toegewezen. Hierdoor groeit het leger en de slagkracht van de stad. De troepen kunnen, zodra ze éénmaal getraind en uitgerust zijn, ingezet worden via de appèlplaats. Een gedetailleerde beschrijving van de eenheden vind je verderop in deze wiki.

Stallen

In de stallen worden de paarden gefokt en gedresseerd. Het niveau van de stallen bepaalt hoeveel paarden er gefokt kunnen worden. Indien er voldoende paarden zijn, kunnen die toegewezen worden aan een cavalerie eenheid. De paarden blijven echter in de stallen leven. Hoewel cavalerie eenheden tot de sterkste in de game behoren, zijn het ook erg dure eenheden.

Appèlplaats

Vanuit de appèlplaats worden de troepen op hun missies gestuurd. Dit kunnen aanvalsmissies zijn, maar ook verkenningstochten of missies om een vriend te ondersteunen. Bovendien is het mogelijk om op de appèlplaats troepen samen te stellen om de verdediging te organiseren, of om in het geval van een aanval een tegenaanval op te zetten.

Militaire academie

De militaire academie is de kroon op het geheel aan militaire faciliteiten in Erectus. Hier wordt kennis ontwikkeld, welke in andere steden na ontwikkeling kan worden overgedragen, vergelijkbaar met bibliotheek en universiteit. Ook hier zorgen upgrades ervoor dat er ook aanverwante gebouwen als stallen en een belegeringswerkplaats gebouwd kunnen worden.

Uitkijktoren

De uitkijktoren is een belangrijk gebouw in de stad. Hoe hoger het niveau, hoe verder de wachtposten kunnen kijken. Als er een vijandelijk leger de stad of één van de omliggende dorpen nadert, slaan de wachtposten alarm. Het is van groot belang om zo vroeg mogelijk geïnformeerd te worden over naderende vijandelijke troepen. Dat geeft tijd voor een adequate voorbereiding op de slag, of juist het voorkomen hiervan. Een ander middel om snel informatie over naderende troepen te verkrijgen is het strategisch opstellen van de verkenners.

Stadsmuur

Een stadsmuur is de ultieme bescherming van een stad. Deze biedt bescherming tegen elke vijand, zowel infanterie, cavalerie, boogschutters alsook de Erectus eenheden. Alleen als de poort geforceerd is met een ram, of als een bres in de muur is geschoten met catapults, kunnen vijandelijke eenheden de stad binnen komen. Op niveau 2 biedt de stadsmuur bescherming tegen cavalerie en enigszins tegen infanterie en boogschutters. Een houten palissade biedt op niveau 5 volledige bescherming, maar is daarentegen relatief makkelijk te verwoesten. De stenen stadsmuur is een erg duur gebouw dat erg veel stenen kost en erg veel tijd en mankracht. Het kost voor alle varianten van de stadsmuur meerdere niveaus om te voltooien. Eénmaal gebouwd tot en met niveau 8 is de stad relatief veilig, aangezien een muur niet zomaar weggeschoten kan worden. Latere upgrades zorgen voor een sterkere poort (9) en betere verdedigingswerken (10).

Kroeg

De kroeg is de sociale ontmoetingsplaats in Erectus. Alle informatie die relevant is voor de stad kun je in de kroeg te weten komen. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze informatie zo accuraat mogelijk te laten zijn. Een zo hoog mogelijk niveau van de kroeg helpt zeker mee, immers hoe meer mensen erin kunnen, hoe meer informatie er beschikbaar komt. Maar ook rondjes geven helpt zeker mee, maar die kosten wel zilver.

De informatie kan gaan over te vinden items, te roven grondstoffen, inactieve spelers, maar ook over grote aanvallen in de regio, troepensterktes van vijanden en zelfs over geruchten over een ophanden zijnde aanval op de stad. Door een verkenner te sturen naar een vijandelijke stad, kan deze in de kroeg in die stad ook informatie vergaren.

 

Houtzagerij

De houtzagerij zorgt voor een aanzienlijke verbetering in de verwerking van hout. Voor de komst van de houtzagerij werden boomstammen en bruikbare dikke takken in de bouw verwerkt. Doordat de houtzagerij de gerooide bomen tot planken en balken verwerkt, kan er veel efficiënter met het hout worden gewerkt. Dit betekent dat er minder afvalhout overblijft en dat per gerooide boom de houtopbrengst veel hoger is. De houtzagerij is maximaal te upgraden tot niveau 5 en levert een maximale productietoename van 25% op van de totale houtproductie van de stad.

Steenbakkerij

De komst van de steenbakkerij betekent een enorme verbetering in de bouw van steden. De gebouwen worden veel steviger, en kunnen groter en mooier gemaakt worden. Ook een zeer belangrijk gebouw als de stadsmuur kan met de stenen gebouwd worden, wat een enorme extra bescherming voor de stad betekent. Voorwaarde voor voldoende stenen is de aanvoer van verse klei uit stad én bijbehorende dorpen. Je moet de kleiproductie dus goed plannen zodat de steenbakkerij op volle toeren kan blijven bakken. De gebakken stenen worden vervolgens opgeslagen in de voorraadschuur, dus zorg er ook voor dat de capaciteit van de schuur groot genoeg is. De klei die niet verwerkt wordt tot steen kan natuurlijk gewoon worden aangewend voor gebouwen die gewone klei nodig hebben. Dat kun je allemaal zelf instellen in het bestuurscentrum, precies zoals jij het wilt hebben.

IJzersmelterij

De ijzersmelterij is een enorme technologische vooruitgang waar het de verwerking van ijzererts tot ijzer betreft. En gezien het feit dat ijzererts behoorlijk schaars is, is dat erg belangrijk in de game Erectus. IJzer is zeer belangrijk om het leger mee uit te rusten en te bewapenen, dus een zo efficiënt mogelijke verwerking van ijzererts is één van de sleutels voor een succesvolle game. De productieverhoging kan oplopen tot maximaal 100% over de ijzerproductie van de stad.

Bakkerij

Waar eerst het geoogste graan omslachtig met stenen gemalen moest worden om er vervolgens koeken van te bakken, is dat proces in de bakkerij een stuk efficiënter. Grote hoeveelheden graan kunnen in de bakkerij verwerkt worden tot broden en het afvalproduct kan prima gebruikt worden als veevoer. De bakkerij is de eerste in een serie van drie gebouwen, die de voedselproductie in de game Erectus een enorme impuls geven. De bakkerij alleen zorgt, op het maximale niveau 5, voor een extra voedselproductie van 25% over de totale productie van de stad.

slagerij

Alhoewel de bakkerij zorgt voor een betere voedselverwerking van de graanoogst, blijft er van die oogst toch veel restproduct over. Dit wordt aan het vee gevoerd als extra voer, waardoor ook de vleesproductie toeneemt. De slagerij zorgt ervoor dat het vee geslacht wordt en dat het vlees op een efficiënte wijze bij de consument terecht komt. Dit levert al met al een behoorlijke extra voedselproductie op in de stad. De slagerij zorgt er op het maximale niveau 5 voor dat de voedselproductie met 25% toeneemt.

groenteboer

De groenteboer is de kroon op de voedselproductie in de stad. Hij zorgt voor een uitgebalanceerd en gevarieerd voedingsaanbod, waardoor de populatie van de stad veel gezondere voeding krijgt. Hierdoor kunnen ze in principe met minder voeding toe, omdat alles wat ze nodig hebben in minder voeding aanwezig is. Het hebben van een groenteboer laat de totale voedselproductie stijgen met 50%, verdeeld over vijf niveaus.

Belegeringswerkplaats

Hier worden de zware belegeringswapens gemaakt. Dat kost veel mankracht, dus is het zaak om zoveel mogelijk mensen tegelijkertijd hieraan te laten werken. Het niveau van de belegeringswerkplaats bepaalt hoeveel zware belegeringswapens je kunt hebben in het leger in de stad.

velden
Houtwinning

In het bos worden bomen gekapt. Dit levert hout op dat gebruikt wordt als bouwstof. Hout wordt vrijwel overal waar gebouwd wordt gebruikt. Het is de basisgrondstof in de game Erectus. Hout wordt gewonnen in het bos, en het moeilijkste is om het hout zo snel mogelijk naar de voorraadschuur te brengen. Zeker als de houtwinning dieper in het bos plaatsvindt, levert dit problemen op. Door de infrastructuur in het bos te verbeteren kun je de productie van hout verhogen. Per niveau kunnen maximaal 10 arbeiders in de houtwinning werkzaam zijn. Zodra de stad beschikt over een houtzagerij, kan het gekapte hout veel effectiever worden gebruikt. De houtzagerij levert dan ook een extra productie van bruikbaar hout op.

 

Kleiafgraving

De kleiafgraving is gelegen aan de rivier. Deze heeft slib afgezet en dat slib is een uitstekende bouwstof. De klei wordt afgegraven en is dan prima bruikbaar om gebouwen mee aan te pleisteren. Zo worden gebouwen wind- en waterdicht gemaakt. Een kleiafgraving kan worden uitgebreid door een groter gebied af te graven. Per niveau van de kleiafgraving kunnen maximaal 10 arbeiders worden ingezet. Zodra een stad beschikt over een steenbakkerij kan er van klei steen worden gebakken. Steen is nodig voor de meer complexe gebouwen in de stad, zoals de stadsmuur. Ook veel hogere niveaus van gebouwen vereisen steen om te kunnen maken.

ijzermijn

IJzererts is een zeer belangrijke, maar schaarse grondstof in Erectus. Het is moeilijk te winnen, het is moeilijk te verwerken maar het maakt wel een belangrijk verschil in het spel. IJzer is namelijk nodig om onder meer het leger te voorzien van wapens en bescherming. Ook is het belangrijk voor upgrades van gebouwen, zoals bijvoorbeeld hang- en sluitwerk en versteviging. IJzererts wordt eerst oppervlakkig gewonnen, later worden er ook mijnen gebouwd, echter alleen in de stad. In een dorp zijn de mijnen simpelweg niet te betalen, en ook is het risico op plundering te hoog. Per niveau van de ijzermijn kunnen maximaal 10 arbeiders werkzaam zijn. IJzer wordt opgeslagen in de voorraadschuur en omdat het vrijwel altijd om geringe hoeveelheden gaat zal er altijd voldoende ruimte beschikbaar zijn in de voorraadschuur. Zodra een stad beschikt over een smelterij, zal het smelten van de erts een stuk sneller gaan, en stijgt de productie van ijzer aanzienlijk.

voedselveld

Alles binnen Erectus staat of valt met voldoende voedselproductie. Alleen als er een overschot in productie van tenminste 50 voedsel per uur is, kan de bevolking worden uitgebreid door een huizenblok te bouwen. Deze bevolking is belangrijk om werk te kunnen verzetten, om in het leger te dienen en om belastinginkomsten te genereren. Op elk niveau van een voedselveld kunnen maximaal 10 landbouwers werken. In een stad kan het voedselveld geüpgrade worden tot en met niveau 30, in een dorp tot maximaal niveau 15. Indien een stad beschikt over een bakkerij, een slagerij of een groenteboer, zal dit de voedselproductie aanzienlijk doen toenemen. Het voedsel wordt veel efficiënter verwerkt en verdeeld, waardoor er vrijwel niets meer weggegooid hoeft te worden. De totale productiestijging kan oplopen tot 75%.

Assura eenheden
Militia

De Assura militia is de meest simplistische Assura eenheid. Militia kunnen worden gebruikt om slecht voorbereide spelers in de vroege stadia van het spel aan te vallen. Daarbuiten zijn militia niet erg flexibel en hebben ze weinig nut.

Timuk

De Assura Timuk is een lichte infanterie eenheid. Timuks zijn veel breder inzetbaar dan militia en zijn stevige offensieve eenheden die de Assura kunnen gebruiken om hun invallen veel meer succes te geven. Timuks zijn helaas wel slechte verdedigers. Assura spelers kunnen beter proberen om het initiatief vast te houden en regelmatig aan te vallen.

Zhayedan

De Assura Zhayedan is de zware infanterie eenheid van de Assura. Zhayedans hebben iets betere offensieve vaardigheden dan de Timuk. Het belangrijke van de Zhayedan is dat hij veel sterkere defensieve en melee vaardigheden heeft.

Ansar

De Assura Ansar is een lichte cavalerie eenheid. De Ansar is het eerste deel van de gevreesde Assura cavalerie machten. De Ansar is niet alleen een sterke offensieve eenheid maar ook de snelste cavalerie eenheid in het spel. Ze gebruiken het liefst guerillatactieken zodat ze niet vast komen te zitten in langere gevechten. De Ansar gebruikt zijn snelheid om in vlotte vaart andere eenheden neer te halen. Net als de meeste Assura eenheden is de Ansar een zwakke verdedigende eenheid.

Sipahi

De Assura Sipahi is een zware cavalerie eenheid en het tweede deel van de Assura's gevreesde cavaleriemachten. De Sipahi is niet zo snel als de Ansar maar maakt dit goed met overweldigende offensieve macht en een stevig uithoudingsvermogen. Daarnaast is de Sipahi ook goed in staat om te verdedigen.

Bowman

De Assura Bowman is de boogschutter van de Assura. De Bowman is een goed schutter die de nodige verdediging brengt die de Assura vroeg in het spel nodig zal hebben.

verkenner

De Assura Verkenner is de informatieverzamelaar voor het Assura volk. Hij stelt zich verdekt op en is op de uitkijk voor verdachte en opvallende dingen die hij meteen rapporteert bij zijn stad of dorp.

Catapult

De Assura catapult is een vervaarlijk en effectief werktuig om muren mee omver te werpen. Ze zijn goed wendbaar en kunnen zich vrij gemakkelijk en snel verplaatsen. De catapults van de Assura zijn kostbaar om te maken, dus eenmaal in gebruik is het verstandig om ze goed te bewaken.

Ram

De Assura ram is van een gemiddelde orde, niet zwak maar ook niet heel sterk. Hij is wel snel, dus kan zijn doelwit verrassend snel naderen.

Legerofficier

De legerofficieren zijn de aanvoerders van het leger. Ze leiden de troepen, plannen de aanvallen en zorgen voor discipline en moraal binnen de gelederen.

Troepen die met een legerofficier op pad gestuurd worden, krijgen een 50% boost op hun aanvals-, verdedigings- en melee vaardigheden. De legerofficier is een gerespecteerde eenheid, die door de troepen hoog geacht wordt en als zodanig ook tot op het laatst verdedigd zal worden in het geval van een verloren veldslag, hetgeen inhoudt dat legerofficieren altijd de laatsten zullen zijn die sterven. Probeer hem dus in leven te houden wanneer een nederlaag verwacht wordt. Vergeet niet dat je slechts één legerofficier per stad kunt hebben. Een nieuwe legerofficier kan pas ontwikkeld worden als de eerste overleden is.

Ikari eenheden
Militia

De Ikari Militia is een simpele krijger. Ze worden vooral ter verdediging ingezet en zelden of nooit gebruikt om mee aan te vallen.

Skodra

De technologische vaardigheden van de Ikari worden zichtbaar in de Ikari Skodra. Skodras zijn de eerste Ikari eenheid die sterke offensieve mogelijkheden biedt.

Berserker

De Ikari Berserker is een zware infanterie eenheid. De Berserker staat offensief gezien een trede hoger dan de simpelere Skodra. Berserkers hebben betere offensieve, defensieve en gevechtsvaardigheden, maar zijn wel een beetje langzamer.

Ulaan

De Ikari Ulaan is een lichte cavalerie eenheid. Ulaans zijn sterke offensieve eenheden. Hoewel ze niet zo sterk zijn als een Dragoon zijn ze wel een stuk sneller.

Dragoon

De Ikari Dragoon is het toppunt van de technologsiche vaardigheden van de Ikari. De Dragoon is wat aan de langzame kant voor een cavalerie eenheid maar maakt dit meer dan goed met waanzinnige offensieve en defensieve vaardigheden.

Arga

De Ikari Arga is een boogschutter. Goed in staat om het gebied waar hij gestationeerd is te verdedigen maar slecht inzetbaar voor aanvallende doeleinden.

verkenner

De Ikari Verkenner houdt een oog op het omringende gebied. Hij wordt meestal op belangrijke plaatsen geplaatst en geeft belangrijke informatie door aan zijn stad. Verkenners zijn slechte vechters en zijn op hun best op een zo ver mogelijke afstand van een gevecht.

Ram

Langzaam, duur en slechts redelijk effectief. De ram is niet echt het hoogstandje van de Ikari als het op belegeringswerktuigen aan komt.

Catapult

Eén van de grootste voordelen van de Ikari. Alhoewel nog een tikje aan de langzame en dure kant, is de catapult een bijzonder effectief wapen dat met gemak iedere muur neerhaalt.

Legerofficier

De legerofficieren zijn de aanvoerders van het leger. Ze leiden de troepen, plannen de aanvallen en zorgen voor discipline en moraal binnen de gelederen. Troepen die met een legerofficier op pad gestuurd worden, krijgen een 50% boost op hun aanvals-, verdedigings- en melee vaardigheden. De legerofficier is een gerespecteerde eenheid, die door de troepen hoog geacht wordt en als zodanig ook tot op het laatst verdedigd zal worden in het geval van een verloren veldslag, hetgeen inhoudt dat legerofficieren altijd de laatsten zullen zijn die sterven. Probeer hem dus in leven te houden wanneer een nederlaag verwacht wordt. Vergeet niet dat je slechts één legerofficier per stad kunt hebben. Een nieuwe legerofficier kan pas ontwikkeld worden als de eerste overleden is.

Ngane eenheden
Militia

De Ngane Militia is de basis eenheid van de Ngane. Snelle eenheden met redelijke offensieve vaardigheden. De Militia is een belangrijke eenheid in de vroege stadia van het spel en stellen de Ngane in staat om andere spelers aan te vallen en te beroven.

Impi

De Ngane Impi is een lichte infanterie eenheid die in de strijd gebruik maakt van speren. Impis zijn een kleine verbetering van de standaard militant, ze zijn iets langzamer maar wel effectiever in een gevecht. Impis hebben goed uitgebalanceerde vaardigheden en kunnen zowel aanvallen als verdedigen.

Ngolo

De Ngane Ngolo is een zwaardvechter. Ngolo’s zijn de sterkste infanteriekrijgers die de Ngane te bieden hebben. De Ngolo vormt meestal de ruggegraat van het Ngane leger.

Zebrane

De Ngane Zebrane is de meest gebruikte cavalerie eenheid van de Ngane. Ze zijn de snelste Ngane eenheid en hebben stevige offensieve vaardigheden. Helaas zijn ze ongeschikt als het op

verdediging aan komt.

Karanga

De Ngane Karanga is een toonbeeld van de verbintenis die de Ngane met de natuur hebben.  Getemde Zebra‘s die een kar trekken zie je niet vaak. De Karanga is een cavalerie eenheid en de snelste eenheid in het Ngane arsenaal. De twee krijgers in de wagen kunnen aan beide kanten van de kar aanvallen en tesamen met hun snelheid snel door het slagveld trekken om hun tegenstanders in groten getale neer te halen.

Mamba

De Ngane Mamba is een iconische Ngane eenheid. Mamba‘s zijn gevaarlijke boogschutters die gebruik maken van giftige pijlen. De Mamba is de belangrijkste verdediger voor de Ngane, maar is ongeschikt als aanvaller. Ze zijn op hun best als verdedigers van steden en dorpen, weg van het slagveld.

verkenner

De Ngane Verkenner staat altijd op de uitkijk. Verkenners werken het liefst alleen en zijn altijd verdekt opgesteld. Verkenners zijn geen vechters en moeten hopen dat ze kunnen vluchten als ze door een tegenstander gezien zijn.

Ram

De Ngane Ram is een redelijk stuk gereedschap om een poort mee aan te vallen, hoewel de gebrekkige technologische vaardigheden van de Ngane wel goed te zien zijn in het simplistische bouwwerk.

Catapult

Net als de ram is de Ngane catapult een redelijk effectief belegeringswapen waarbij het gebrek aan deskundige bouwers te zien is in het bouwwerk.

Legerofficier

De legerofficieren zijn de aanvoerders van het leger. Ze leiden de troepen, plannen de aanvallen en zorgen voor discipline en moraal binnen de gelederen. Troepen die met een legerofficier op pad gestuurd worden, krijgen een 50% boost op hun aanvals-, verdedigings- en melee vaardigheden. De legerofficier is een gerespecteerde eenheid, die door de troepen hoog geacht wordt en als zodanig ook tot op het laatst verdedigd zal worden in het geval van een verloren veldslag, hetgeen inhoudt dat legerofficieren altijd de laatsten zullen zijn die sterven. Probeer hem dus in leven te houden wanneer een nederlaag verwacht wordt. Vergeet niet dat je slechts één legerofficier per stad kunt hebben. Een nieuwe legerofficier kan pas ontwikkeld worden als de eerste overleden is.

Okiteng eenheden
Militia

De Okiteng Militia is een basis eenheid. Hij is vooral getraind om te verdedigen en is op zijn best als hij ingezet wordt om indringers weg te houden. Zelf is hij niet zo'n sterke indringer.

Kempur

De Okiteng Kempur is een lichte infanterie eenheid. Kempur zijn goede verdedigers die bamboe stokken gebruiken in een gevecht. Ze zijn een speciaal soort lichte infanterie die zich specialiseren in verdediging.

Samurai

De Okiteng Samurai is een lichte infanterie unit. Het zijn sterke, snelle vechters die goed kunnen aanvallen en verdedigen.

Keshik

De Okiteng Keshik is een lichte cavalerie eenheid. De eerste van de Okiteng eenheden met een stevige offensieve basis. De Keshik zal vooral op het slagveld te vinden zijn waar hij de nodige offensieve kracht kan aanleveren.

Xiang

De Okiteng Xiang is een zware strijdwagen. De Xiang is een eenheid met zeer sterke offensieve en defensieve vaardigheden. De Xiang is het symbool van de overvloedige rijkdom. Met de Xiang is de Okiteng een gevreesde tegenstander op het slagveld.

Cho-co-n

De Okiteng Cho-co-n is een boogschutter. Cho-co-n zijn uniek, ondanks het feit dat ze boogschutters zijn beschikken ze over goede offensieve vaardigheden. Hierdoor zijn de Cho-co-n bruikbaar als offensieve eenheden. Cho-co-n hebben natuurlijk ook nog steeds stevige defensieve vaardigheden zoals van boogschutters wordt verwacht.

verkenner

De Okiteng Verkenner houdt een oogje op de stad, het dorp en de nabije omgeving. Verkenners stellen niks voor in een gevecht en blijven liever uit het zicht, hoewel Okiteng Verkenners nog wel eens zullen proberen om andere verkenners uit te schakelen.

Ram

Wapenuitrusting bouwen is niet bepaald een hobby van de Okiteng, zoals wel blijkt uit het disfunctioneren van de ram. Deze is bijzonder langzaam en is eigenlijk een zwak stuk werktuig, maar daar staat tegenover dat de ram wel snel gebouwd kan worden.

Catapult

Net als de ram, kenmerkt de catapult zich vooral door zijn traagheid. Bovendien is deze nogal kostbaar om te produceren. Alhoewel de belegeringswapens van de Okiteng uiteindelijk hun werk wel doen, doen ze er wel veel langer over dan de belegeringswerktuigen van de andere rassen.

Legerofficier

De legerofficieren zijn de aanvoerders van het leger. Ze leiden de troepen, plannen de aanvallen en zorgen voor discipline en moraal binnen de gelederen. Troepen die met een legerofficier op pad gestuurd worden, krijgen een 50% boost op hun aanvals-, verdedigings- en melee vaardigheden. De legerofficier is een gerespecteerde eenheid, die door de troepen hoog geacht wordt en als zodanig ook tot op het laatst verdedigd zal worden in het geval van een verloren veldslag, hetgeen inhoudt dat legerofficieren altijd de laatsten zullen zijn die sterven. Probeer hem dus in leven te houden wanneer een nederlaag verwacht wordt. Vergeet niet dat je slechts één legerofficier per stad kunt hebben. Een nieuwe legerofficier kan pas ontwikkeld worden als de eerste overleden is.

erectus
Knuppelvechters (Militia)

Knuppelvechters zijn de meest voorkomende Erectus eenheid. Hoewel ze de technologische kennis van hun tegenstanders ontberen, maken de Erectus het goed met een hoop gevechtservaring die ze te danken hebben aan hun leven in het wild

Speervechter

De speervechters zijn een stukje geavanceerder dan de knuppelvechters. Speervechters hebben iets langer nagedacht over het maken van hun wapens en hebben ruwe speerpunten weten te maken van stenen. Ze zijn dus iets gevaarlijker dan de knuppelvechters.

Toortsvechters

Dit zijn de Erectuskrijgers die geleerd hebben om het vuur te gebruiken. Zij dragen toortsen met zich mee die ze gebruiken om alles wat hen in de weg staat in brand te steken.

Slingerwerpers

Laat je niet voor de gek houden door het gebrek aan boogschutters, de Erectus zijn prima in staat om zichzelf van een afstand te verdedigen met hun slingers. Slingerwerpers gebruiken hun speciale slingers om stenen met grote kracht en nauwkeurigheid te lanceren.

Olifantentemmers

Olifantentemmers zijn Erectuskrijgers die samen met de machtige olifanten strijden. Olifanten kunnen met gemak de grondtroepen van hun tegenstanders vertrappen en worden door melee-eenheden gevreesd.

Buffeltemmers

Je kunt de band tussen de Erectus en dier duidelijk zien wanneer ze samen vechten.

Buffels worden gebruikt om belangrijke plaatsen of mensen te beschermen, het zit in hen om meteen een kring te vormen om datgene wat ze willen beschermen.

 

Nijlpaardtemmers

Nijlpaarden zijn al eng genoeg in het wild, maar samen met de Erectus zie je ze nog minder graag. Nijlpaarden zijn sterk en onbevreesd, ze denderen door alles heen wat in hun weg staat en worden vaak door overvallers gebruikt.

Neushoorntemmers

Neushoorns zijn bulldozer-eenheden en waarschijnlijk het laatste wat je ziet wanneer er eentje op je af komt stormen.

De Erectus gebruiken neushoorns voor situaties waarin hoge snelheid en kracht nodig is. Ze worden gebruikt om dwars door de vijand heen te beuken en om stadspoorten open te rammen.